Naše výstupy

Stanovisko MRT NCh k preventivnímu programu “Řekni ne drogám” (13. 8. 2023)

Mezirezortní tým Návykového chování se distancuje od jakýchkoliv aktivit organizace “ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU”. Jejich působení je neprofesionální a potenciálně škodlivé. Jde o tzv. prevenci strachem, která je hodnocena jako neefektivní a v rozporu s moderními trendy v oblasti prevence. Mimo to jsou prostřednictvím prospektů a materiálů organizace šířeny mnohokrát vyvrácené lži, manipulace a stereotypy. Další potenciální nebezpečí vyplývá ze spojitosti se Scientologickou církví, což je také uvedeno na stránkách organizace. Finance, které jsou poskytnuty této organizaci, se dají využít výrazně efektivněji prostřednictvím podpory fungování dlouhodobých a akreditovaných preventivních programů.

Zdůvodnění “Proč je důležité se tímto zabývat”:

 1. Není prevence jako prevence. Ačkoliv je myšlenka prevence správná, je důležité ji převádět do praxe kvalitně a efektivně. Některé přístupy v prevenci mohou navíc být i škodlivé, obzvláště pokud jsou realizovány organizací bez zájmu o současné důkazy a spoléhají na přežité postupy. Kvalitní preventivní program by měl být koncepční a plánovaný, zároveň by měl být v gesci daného odborníka nebo odbornice, ať už na městě, v dané obci, v kraji případně na škole, nebo v jiném zařízení. Nejvíce je proto potřeba finančně podporovat tyto typy prevence a upřednostňovat je před všemi jinými. Koncepční preventivní program je nastavený na dlouhodobé působení na daného jedince a je potřeba ho dělat správně a v souladu s etickými principy. Při efektivní prevenci je důležité řídit se následujícími principy (Miovský, M., Zapletalová, J., Skácelová, L.: Zásady efektivní prevence rizikového chování u dětí a mládeže in Primární prevence rizikového chování ve školství, 2015):
  • Komplexnost a kombinace mnohočetných strategií.
  • Kontinuita působení a systematicnost plánování.
  • Preventivní působení je systematické a dlouhodobé.
  • Cílenost a adekvátnost informací.
  • Pozitivní orientace prevence a demonstrace konkrétních alternativ.
  • V programu je zohledněn věk, míra rizikovosti, úroveň vědomostí, sociokulturní zázemí, etnická příslušnost, postoje dané skupiny.
  • Podpora zdravého životního stylu, využívání pozitivních modelů a nabídka pozitivních alternativ atraktivních v příslušné cílové skupině.
  • Využití „peer“ prvku – realizátoři programu vystupují spíše v roli iniciátorů a moderátorů nežli přednášejících.
  • Podpora protektivních faktorů ve skupině žáků, vytváření podpůrného a pečujícího prostředí.

Proč je organizace problematická:

 1. Neefektivní, přežitý model prevence (např. prevence strachem).
 2. Scientologická církev - sekta (problematika indoktrinace na školách).
 3. Absence odborníků.
 4. Nejedná se o akreditovaný program.
 5. Nátlak na poskytovatele - opakované kontaktování, přesila, kontaktování v noci, spam, apod.

Jaké organizace deklarují záštitu “Řekni ne drogám”:

Organizace získala v minulosti podporu Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (podpora stále trvá - i přesto, že jsme na problematiku upozornili Kancelář Senátu). Dále byla organizace uvedena na stránkách Národního zdravotnického informačního portálu, coby preventivní program: odkaz na stránku (díky naší iniciativě se podařilo odstranit).

Zdroje:

Podařilo se schválit novelu o návykových látkách! ( 14. 9. 2021)


Povedlo se!

Dnešním hlasováním poslanci schválili novelu zákona o návykových látkách v takové podobě, v jaké jsme ji před pár měsíci schválili ve třetím čtení. Nebylo to jen tak. Jak někteří víte z mých předchozích postů, samotné vyjednávání ve Sněmovně bylo dlouhé a náročné. O vidlích, které nám do novely hodil Senát několika svými pomýlenými pozměňovacími návrhy, ani nemluvě. Proto jsem moc rád, že jsme dnes získali více než potřebných 101 hlasů PRO a novela byla přijata v té nejlepší možné podobě (aspoň ve vztahu k aktuální politické realitě). Velký dík na tomhle místě patří mému ctěnému kolegovi Radku Holomčíkovi, který pro dnešní úspěch víc než rok ušlapával cestičku na zemědělském výboru PS a na ministerstvu zemědělství. Rovněž chci poděkovat všem, kdo se na přípravě našich návrhů podíleli -- je vás fakt velká hromada, takže jmenovat nebudu, ale o to víc vám všem děkuju! Fakt.

Co znamená přijetí novely pro vás, občany této země? Novela bude platnou až od 1. ledna příštího roku, proto jen v rychlosti a bez technických detailů. Pojďme na to:
1) Dojde k navýšení limitu obsahu THC v technickém konopí na 1 % - pěstitelé se tedy nebudou muset obávat kriminalizace v důsledku pěkného počasí a dalších pěstebních podmínek.

2) Zemědělci, pěstující odrůdy technického konopí ze společného evropského katalogu, nebudou muset prokazovat obsah THC v rostlinách konopí - pouze předloží certifikát o původu osiva.

3) Kvůli finančně i administrativně dostupnějším licencím dostanou i normální podnikatelé možnost zapojit se do produkce konopí pro léčebné použití.

4) Díky umožnění hromadné extrakce konopí pro léčebné použití dojde k zásadnímu rozšíření nabídky lékových forem pro pacienty, kteří se konopím léčí.

5) Všechny extrakty z konopí, které mají obsah THC do 1 % hmotnosti a které zároveň nemají omamné účinky, budou zcela vyňaty z režimu nakládání s návykovými látkami. To znamená, že například mastička vyrobená z neomamné (tedy majoritně CéBéDéčkové) odrůdy konopí, už nebude návykovou látkou, ačkoliv obsahuje THC a ačkoliv původní rostlina konopí mohla přesáhnout i 1 % THC. Díky naředění účinných látek během výroby masti vznikne "extrakt", který nebude návykovou látkou ve smyslu zákona.

V součtu jde tedy o balík pragmatických opatření, nezatížených dogmatismem a stereotypizací, které jsou pro českou politiku v oblasti návykového chování bohužel stále zásadními překážkami, jak jsme se přesvědčili i v průběhu projednávání této novely. Tím spíše mě těší, že se povedlo zachovat zásadní pozměňovací návrhy, jako je zmíněné 1 % THC nebo umožnění samotného pěstování rostlin konopí pro léčebné použití bez povinnosti prokázat se extrémně drahým certifikátem správné výrobní praxe.

Díky vám všem za podporu a nebojte se: Nezapomínáme ani na psychoaktivní konopí pro osobní potřebu dospělých občanů. Za jeho dostupnost budeme bojovat v následujícím volebním období, ať volby dopadnou jakkoli.


[zdroj zde]

Piráti vyvracejí výhrady ke své novele zákona o legalizaci konopí ( 28. 1. 2021)


Pirátský Meziresortní tým Návykové chování zveřejnil stanovisko k  projednávání legalizace konopí v PSP a vysvětluje v něm, v čem tkví zásadní nedorozumění, která zabránila přijetí pirátské novely zákona.

Rozpor s Úmluvou?
Nejčastěji opakovanou výhradou vůči naší novele byl fakt, že její přijetí by znamenalo porušení Jednotné úmluvy OSN o omamných látkách. Jak řekl pirátský poslanec Tomáš Vymazal - ano, k porušení by skutečně došlo. Ptejme se však: jaké reálné dopady by toto porušení mělo? Ze strany opozice k našemu návrhu zaznělo, že Kanada svým regulačním rámcem ve vztahu ke konopí Úmluvu porušuje též. A jaká je reakce mezinárodního společenství a OSN? Kanada je “intenzivně kritizována”. Kým? Nikým jiným než Úřadem OSN pro drogy a kriminalitu, který je Radou OSN pověřen monitorovat dodržování Úmluvy. Tato kritika nemá skutečné dopady na fungování kanadského státu ať už na vnitřní nebo mezinárodní úrovni. Ve stejné situaci se nachází další země, které v nějaké podobě zavedly legislativu upravující nakládání s konopím v rozporu s Úmluvou.

Je též nutno zohlednit vyvrácená názorová východiska Úmluvy, jejíž represivní přístup má důvody historické a politické, nikoliv vědecké. V kombinaci s výše zmíněnou absencí reálných sankcí za její porušení nelze nezbytnost souladu s ní považovat za faktickou překážku legislativních změn, které by občanům umožnily legální přístup ke konopí pro osobní potřebu.

Bezúplatné předání = dealování?
Naše novela obsahuje mimo jiné i část, která by umožnila bezúplatné předání legálně vypěstovaného konopí. To mnozí z oponentů novely považují za legalizaci dealování. Je tomu skutečně tak? Jak je zjevné ze slova “bezúplatné”, takovéto předávání by nebylo trestné jen za předpokladu, že nedojde ke směně konopí za peníze nebo jinou komoditu. “Úplatné” předávání by zůstalo kriminalizováno a policie by se mohla zaměřit na ty distributory konopí, kteří by se pokoušeli o jeho nelegální výrobu nebo prodej, namísto toho, aby stíhali třeba seniorky s bolavými klouby, které od souseda dostaly darem dózičku konopné masti.

Vnímáme nicméně, že koncept bezúplatného předávání může být vnímán kontroverzně. Momentálně pracujeme na úpravách k našemu návrhu, které by některé z vyplývajících obav reflektovaly.

Více uživatelů konopí po legalizaci? Děti?!
Mnoho z kritiků naší novely vyjádřilo své očekávání nárůstu prevalence užívání konopí ve společnosti po umožnění legálního nakládání s ním pro osobní potřebu. Dojde k něčemu takovému a je třeba se obávat?

Studie ze zahraničí ukazují, že po nějaké z forem “legalizace” konopí v dalších zemích docházelo v některých případech k drobnému snížení počtu uživatelů, zatímco v dalších došlo k mírnému (nikoliv dramatickému) navýšení. S ohledem na to, že jde o relativně velmi mladou problematiku, nelze na základě současného vědeckého poznání jednoznačně potvrdit, že mezi “legalizací” a počtem uživatelů je vazba. Ta je spíše v mnoha dalších, sociálních, psychologických nebo ekonomických faktorech.

Klíčové je to, že ať už by se křivka počtu uživatelů po našich změnách vyvíjela tím nebo oním směrem, samotné nastolení rámce legálního konopí pro osobní potřebu výrazně rozšíří prostor, v němž se můžeme pohybovat při snahách o eliminaci negativních dopadů užívání konopí na společnost. Policii bude umožněno zacílit svou pozornost na producenty nelegálního konopí (kteří by byli jediným zdrojem konopí pro děti a mladistvé, jelikož regulované konopí by bylo dostupné pouze od 18 let - jako v současnosti tabák či alkohol). Lidé, jejichž užívání je problémové, budou moci vyhledat pomoc bez obav z legálního postihu. Detabuizace konzumace konopí pro dospělé občany dále sníží zájem dětí a mladistvých o získání zkušeností s konopím; zakázané ovoce nejvíc láká.

Konopí spouští schizofrenii a další závažné poruchy!
Většina vědeckých studií na téma se shoduje v tom, že konopí může být spouštěčem schizofrenní poruchy. Stejně tak se ale shodují na tom, že v podstatě všech případech lze předpokládat, že by ke spuštění dříve či později došlo jiným podnětem. Jedním z nejčastějších spouštěčů je alkohol - který je zcela legální.

Rozhodně nechceme minimalizovat význam možných rizik užívání konopí. Chceme ovšem, aby občané měli k dispozici maximum informací o těchto rizicích - a v případě problematické reakce měli možnost vyhledat lékařskou nebo psychiatrickou péči; a to bez obav ze stigmatizace nebo dokonce legálního postihu.

Naše novela by přesně toto všechno umožnila. Nemluvě o tom, že v důsledku liberalizace nakládání s konopím lze očekávat větší zájem vědecké obce o tuto rostlinu a tedy výsledné výzkumy a studie, které nás v chápání rizik užívání konopí posunou zase o něco dále.


[zdroj zde]

Česko ve snižování rizik u kouření tabáku zaostává. Piráti spolu s experty volají po zlepšení ( 18. 1. 2021)


Jak nahlíží experti z oblasti zdravotnictví a státní regulace návykových látek na užívání alternativ ke kouření tabáku jako jsou e-cigarety a zahřívaný tabák? Jak se k tématu staví představitelé Pirátů? A jak byla relevantní legislativa uchopena v Řecku? Nejen tyto otázky byly diskutovány na včerejším webináři „Moderní přístupy k závislostem – oblast boje s kouřením”, který s Pirátskou stranou pořádal Nadační fond ZET.

Webinář proběhl pod záštitou poslance Pirátů Tomáše Vymazala a řeckého velvyslance Thanasise Paressogloua. Jednotlivé příspěvky a diskuze byly tedy zasazeny do mezinárodního kontextu. „S velkou pozorností jsem naslouchal prezentaci pana Ioannise Faropoulose, vědeckého poradce 1. náměstka řeckého Ministerstva zdravotnictví. Ten nám přiblížil postup jejich vlády ve snaze o snižování rizik v oblasti kouření tabáku. Je potřeba, abychom i u nás podpořili užívání alternativních produktů například úpravou jejich zdanění a také zlepšili informovanost veřejnosti v oblasti snižování rizik,“ řekl Vymazal a dodal: „Racionální regulace psychotropních látek –⁠ těch legálních nevyjímaje –⁠ je klíčovou prioritou Pirátské strany. Proto si velmi cením inspirace z dalších zemí.”

Řešila se i situace v České republice. Hluboký a více než kvalifikovaný vhled do minulého vývoje, současné situace i možných budoucích kroků poskytli vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Viktor Mravčík a bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. V panelové diskuzi promluvila Eva Králíková z Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a Ladislav Csérny z Národního ústavu duševního zdraví a Harm reduction akademie. Tito experti se shodli na tom, že principy snižování rizik užívání nastolené v Národní strategii prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním je třeba přetavit do podoby reálné legislativy. Shoda byla též v nezbytnosti důsledného prověřování metodologie studií, na nichž by takováto legislativa stála.

Za Piráty vystoupili poslanec Petr Třešňák a europoslanec Mikuláš Peksa. Třešňák přiblížil důležitost tématu snižování rizik pro Pirátskou stranu a dal jasně najevo, že v příštím volebním období mají Piráti v plánu reformu služeb v oblasti návykového chování a také racionalizaci politiky v kontextu psychotropních látek. Peksa mluvil o nezbytnosti mezinárodní koordinace a prolomení současné vesměs nefunkční politiky v této věci na celoevropské úrovni.

„Téma snižování rizik (nejen) u tabáku by mělo být ústředním motivem racionální politiky návykového chování, současný akční plán toto bohužel nereflektuje. Piráti budou bojovat za to, aby bylo snižování rizik v příštím akčním plánu prioritizováno,“ dodala k tématu Janka Michailidu, vedoucí pirátského meziresortního týmu Návykové chování.


[zdroj zde]

Piráti vítají rozhodnutí OSN vyřadit konopí ze seznamu obzvlášť nebezpečných a škodlivých látek ( 4. 12. 2020)


Komise OSN pro omamné látky středečním hlasováním schválila odstranění konopí ze Seznamu IV Jednotné úmluvy OSN o omamných látkách, na němž se nachází látky považované Komisí za obzvláště nebezpečné a škodlivé, bez léčebného potenciálu. Toto rozhodnutí Pirátská strana vítá – jde o krok sice malý, ale správným směrem.

Hlasování proběhlo na základě podnětu Světové zdravotnické organizace, návrh byl však schválen těsným poměrem 27 ku 25 hlasům. Pro návrh, a tedy pro možné plné využití léčebného potenciálu konopí, se vyslovila valná většina evropských zemí a USA. Proti byly naopak například Rusko nebo Čína.

„Ačkoliv byly výsledky hlasování těsné, jsou jasnou indikací toho, že na mezinárodním poli dochází k rostoucímu uvědomění si zbytečnosti přílišné regulace zacházení s konopím, která hraje do karet pouze obchodníkům na černém trhu a farmaceutickým gigantům,” komentoval Tomáš Vymazal, poslanec za Piráty.

„V kontextu dnes již prokázaných léčebných vlastností je přehodnocení zařazení konopí zcela na místě. Ač představuje rozhodnutí Komise skvělou zprávu, cesta k racionální regulaci konopí a potažmo všech psychotropních látek na mezinárodní úrovní bude ještě dlouhá. Není přijatelné, aby látky s tak odlišným profilem rizika, jako jsou psilocybin a heroin, byly zařazeny do stejné kategorie,” dodala vedoucí meziresortního týmu Návykové chování, Janka Michailidu.

„Komise hlasovala též o několika dalších návrzích, jako je vyřazení extraktů a tinktur z konopí či CBD produktů s nízkým obsahem THC ze seznamů omamných a psychotropních látek,” dodal Vymazal. „Tyto návrhy se prosadit nepodařilo. Například regulace CBD tedy prozatím zůstává v rukou národních států a stanovisko Evropské komise ohledně CBD produktů pocházejících z konopí je pro evropský trh stále rozhodující. I ve světle odstranění konopí ze Seznamu IV však stále zůstává otázkou, zda lze na úrovni Spojených národů dosáhnout racionální regulace psychotropních látek,” uzavřel pirátský poslanec.


[zdroj zde]

Komentář Tomáše Vymazala: Vnitro a nefunkční protidrogová prevence. Kdy tohle skončí? (23. 10. 2020)


Česko již dlouhou dobu kraluje v dostupnosti psychoaktivních látek skrze černý trh, který se navzdory stále dražší a přesto neúčinné represi neustále rozvíjí. Předcházet by tomu měla účinná protidrogová prevence zaměřená na snižování rizik spojených s jejich užíváním. Místo toho však státní finanční podpora míří k “revolučnímu vlaku”, soukromému projektu, jehož činnost je spíše kontraproduktivní. Svou expozicí vytváří falešná dogmata o drogovém zcestí, která neodpovídají realitě. Mladiství pak mohou při reálném kontaktu s drogrami zjistit, že je vše trochu jinak, a to může paradoxně vyústit ve větší motivaci experimentovat. 

O projektu “Revolution train” se debatuje už dlouhou dobu. Své negativní názory vyjádřila jak Evropská společnost pro preventivní výzkum a Česká asociace adiktologů, tak Centrum adiktologie Univerzity Karlovy společně s asociací nestátních organizací a mnoho dalších. Pirátská strana dlouhodobě usiluje o opravdu účinnou prevenci, která by nahradila pomyslný “cirkus na kolečkách”, který stojí veřejné rozpočty statisíce. Zeptali jsme se proto ministra vnitra Jana Hamáčka na to, proč stát kromě přímých finančních injekcí podporuje tento konkrétní projekt i vlastními personálními kapacitami, dělá mu z veřejných prostředků reklamu a proč ho i přes dlouhodobu odbornou kritiku podporuje. Odpověď nás nepotěšila. 

Text se odvolává na pozitivní reakce od účastníků projektu - dětí a učitelů. Ruku na srdce, pokud zrušíte dětem matiku a místo toho je vezmete na promítání do vlaku, budou nadšení i kdyby to bylo promítání o dušené zelenině. Pojďme si taky říci, že učitelé nejsou adiktologové. Argument, že projekt vítají i v Německu, je pak jak vytažený z dob komunismu, kdy cokoliv se štemplem “západ” znamenalo “vyšší kvalita”. Zas a znovu kraulujeme mezi dvěma názorovými břehy. Na jednom, který projekt kritizuje, stojí adiktologové a odborníci. Na druhém, který projekt podporuje, stojí represivní složky a lidi, “kterým se ten vlak líbil”. Stačí nám to? Čísla o konzumaci psychoaktivních látek hovoří jasně: spotřeba ilegálních látek je mezi mladistvými v ČR relativně stabilní a kromě konopí se drží blízko evropského průměru. Přitom projekt Revolution train brázdí české kolejnice přes 6 let. 

Co teda vnímám jako hlavní problém? Proč odbornost a fakta prohrávají s dojmy a názory? To je jednoduché: kontroverze. Téma je natolik nepopulární, že tuto záležitost politici téměř výhradně delegují na represivní složky. Ty zase potřebují jednak vykazovat činnost, jednak jim není vlastní progresivita v oblasti prevence. Policii jednoduše nevysvětlíte, že bič není účinný nástroj. Efektivní by přitom bylo dětem vysvětlit rizika týkající se návykového chování, aby mohly samy pochopit, že chtějí říci problémovému užívání rozhodné NE. Každý asi zažil situaci, kdy mu rodiče v útlém věku kladli na srdce “tohle nedělej”. Zastavilo vás to anebo to naopak podnítilo váš chtíč? A opravdu chceme za stejný přístup v protidrogové prevenci platit ze státního rozpočtu soukromé firmě miliony? 

Autor je poslancem České pirátské strany


[zdroj zde]

Komentář Roberta Veverky:„Šíření toxikomanie“ je gumový bolševický paragraf, zrušme ho! (15. 9. 2020)


Smí se mluvit a psát o legalizaci konopí? To záleží na posouzení orgánů činných v trestním řízení. Při dostatečně extenzivním výkladu §287 o šíření toxikomanie by nepohodlný propagátor liberalizace mohl vyfasovat až pět let „natvrdo“. Jde o stejně gumový a zneužitelný paragraf, jakým za komunismu byl trestný čin výtržnictví, za nějž režim zavíral své kritiky, když na ně nenašel nic jiného.

Drogy s výjimkou alkoholu a tabáku jsou u nás dnes zakázané, nicméně ve svobodné společnosti je nepřijatelné, aby lidem bylo znemožněno demokratickými způsoby prosazovat změnu zákona. Je legitimním rozhodnutím trestat výrobu drog určených pro černý trh. Ale zakazovat vůbec mluvit o legalizaci? Mlhavá formulace „kdo jiného svádí ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu“ přímo svádí policii ke zneužití. Zvláště když je doprovozena další gumovou definicí „kdo zneužívání takové látky jinak podněcuje“.

Co je to „svádění“? Jak se dokazuje? Je sváděním, když napíšu dívce „básničku o trávě“? A „jiné podněcování“? To už může být úplně cokoliv. Třeba i tento článek. Paragraf 287, který svým pojetím patří spíše do starého trestního zákona ze šedesátých let, je zkrátka velmi lehce zneužitelný k potlačení nepohodlných názorů a svobody slova. Řadu jiných, které měly sloužit k „umravnění“ společnosti a prosazení „socialistického způsobu života“, jsme po listopadu 1989 zrušili. Třeba již zmíněné výtržnictví nebo hanobení republiky a jejího představitele.

„Šíření toxikomanie“, což je paragraf jakoby napasovaný na epizodu „Mimikry“ z estébáckého seriálu Třicet případů majora Zemana, ovšem v trestním zákoníku i po všech novelizacích zůstal. Demonstranty proti vládě a prezidentovi už dnes netrestáme za výtržnictví či urážku hlavy státu (i když by se to některým líbilo). Ale pokud jde o snahu dekriminalizovat drogy, stále platí komunistický status quo.

Problém s paragrafem o „šíření toxikomanie“ je v tom, že ho lze vyložit takřka libovolně a šikanovat ty, kteří se nějak znelíbí. „Svádění“ a „podněcování“ jsou velmi podobné formulace jako „pobuřování“ a „usnadnění šíření pobuřujícího projevu“, které od padesátých let sloužily komunistům k potrestání těch, kterým se na jejich vládě něco nelíbilo. Ano, tehdy se zavírali lidé nikoli jen za přečiny proti panujícímu režimu, ale i za projevy volající po jeho změně. Ve svobodném demokratickém právním státě však něco takového nemá místo.

Pokud se něco přežije, je třeba to změnit, o čemž má rozhodnout svobodná debata a posléze Parlament. Je dobře, že už není trestná homosexualita. Ale stále trestáme rekreační uživatele konopí, případně lidi, kteří si pro vlastní potřebu pěstují konopí na vlastní zahrádce. A je absurdní, že když někdo propaguje pití vodky s lahví v ruce na ulici, je to v pořádku, ale nabízení konopné masti může být považováno za zločin. Známá je také ostudná kauza zátahu proti majitelům growshopů, a to právě kvůli „šíření toxikomanie“. 

Paragraf 287 slouží k tomu, aby daný stav nikdo nemohl chtít demokraticky změnit, aniž by riskoval možný postih. A to je špatně. Mnozí nemusí s legalizací konopí souhlasit, já mám však právo svobodně prosazovat tuto politickou agendu a svůj názor. Policista může mít názor jiný, nesmí mě ale za ten můj zavřít.

Mohl bych napsat celou esej o důvodech, proč není správné, užitečné a dobré dnes kriminalizovat konopí, které je součástí naší civilizace mnohem déle než droga tabák (která je ovšem legální). Přitom konzumace alkoholu a kouření tabáku způsobují obrovské škody a zdravotní následky, naprosto nesrovnatelné s přírodními kanabinoidy. Ale zde nejde primárně o to, kdo má pravdu. Jde vůbec o elementární svobodu moci o ní diskutovat bez hrozby postihu…

Někdo si možná řekne: „Trávu neužívám, mám alkohol, konopné mastičky nechci, mám farmakologii, tak proč by mě mělo zajímat, jestli někdo má, nebo nemá svobodu propagovat legalizaci konopí?“ Na to existuje jednoduchá odpověď: protože svoboda je nedělitelná. Když zakážete dospělým lidem, aby si místo skleničky dali „trávu“, a nechá vás chladným, že stíhání dohnalo k sebevraždě babičku, která potřebovala konopnou mast na bolesti, od níž jí průmyslová léčiva nepomohla, jak si můžete být jisti svou vlastní svobodou?

Kriminalizace konopí dnes nemá smysl. Jako zodpovědný občan nicméně ctím momentálně platné zákony. Jako svobodný občan se však musím vzepřít proti gumovému „komunistickému“ paragrafu o šíření toxikomanie, který násilím petrifikuje současný stav, umožňuje stíhání, zavírá lidem ústa a upírá jim základní svobodu názoru a projevu. Zrušme ho.

Autor Robert Veverka je kandidát na senátora ve volebním obvodu 27 - Praha 1 a expert na reformu legislativy spojené s konopím

[zdroj zde]

Komentář Tomáše Vymazala: Plošné testování toxikomanii ve vězení neřeší, investujme do prevence místo represe (13. 7. 2020)


Vláda má na svém dnešním jednání na programu projednání kontrolního závěru NKÚ k hospodaření Vězeňské služby ČR. NKÚ popisuje nárůst četnosti plošného testování všech vězňů na psychotropní látky a obecné zintenzivnění kontrol pomocí vylepšených metod screeningu zakázaných látek v reakci na šíření psychotropních látek v prostředí věznic. Zároveň však sama Vězeňská služba přiznává, že užívání psychotropních látek se nedaří účinně eliminovat.

Účinnou metodou pro snižování výskytu zneužívání návykových látek ve vězení není represe. Vězeňská služba bohužel nenabízí dostatek alternativních způsobů trávení času, které hrají při omezování užívání psychotropních látek významnou roli. Práce s vězni v rámci programů zacházení není dostatečně intenzivní a o smysluplném volnočasovém vyžití se ve většině věznic prakticky nedá hovořit. Pokud jde o samotnou protidrogovou prevenci, zoufale chybí především častější pohovory s psychology a dostupná substituční léčba. Je patrné, že české vězeňství v protidrogové politice nadále zastává přístup, který si zakládá na represi. Jsou to ale preventivní programy, které mají resocializační plán a v případě, že jsou úspěšné, výrazně snižují celospolečenské náklady na oblast vězeňství a kriminality.

[zdroj zde]

Vláda vyslovila souhlas s novelou o konopí. Piráti připojí své návrhy (11. 5. 2020)


Vláda na svém dnešním zasedání vyslovila souhlas s novelou zákona o návykových látkách z dílny Ministerstva zdravotnictví, která mimo jiné přináší novou definici návykové látky a umožňuje českým firmám export léčebného konopí. Nicméně významná část návrhu, která se týká zvýšení dostupnosti léčebného konopí, nenaplňuje svůj účel. Piráti, kteří na novelu čekají od loňského září a jako takovou ji vítají, tedy připojí své pozměňovací návrhy.

„Chceme-li zvýšit dostupnost léčebného konopí, musíme umožnit větší konkurenci na trhu. Dnešní situace je taková, že v ČR smí pěstovat jen jedna firma. Budeme proto navrhovat zrychlení a zjednodušení udělování licencí novým výrobcům. Stejně tak chceme umožnit hromadnou přípravu konopných extraktů,” uvádí pirátský poslanec Tomáš Vymazal a dodává: „Pokud pacient v současnosti požaduje extrakt z konopí, lékárna mu jej musí individuálně vyrobit přímo z předepsaného sušeného květu. To je velice nákladné a neefektivní. My požadujeme, aby extrakt bylo možno objednávat ve větším množství už přímo od dodavatele. Lékárna by tak pacientovi už nemusela lék zpracovávat a vyrábět, ale pouze vydat v potřebném množství. Také nám vadí změna týkající se předepisování konopí. Doteď jej bylo možno předepsat na recept s modrým pruhem, který se běžně používá pro návyková opioidní léčiva. Ministerstvo ale přichází s novou speciální kategorií jenom pro konopí, která jej označuje za vysoce návykovou látku. Tato změna nám v kontrastu s extrémně návykovými opioidy připadá zcela absurdní, takže se ji budeme snažit odstranit.”

Vládní novela zákona o návykových látkách není jediná, kterou se teď poslanci budou muset zabývat. Už před více než rokem předložili Piráti svou vlastní novelu o regulaci konopí, která by občanům umožnila vypěstovat si v domácích podmínkách až pět rostlin pro osobní potřebu. Při projednávání vládní novely o návykových látkách budou tedy Piráti iniciovat spojení rozpravy právě s tímto příbuzným návrhem.  

„Piráti nechtějí, aby se z konopí stal jenom další farmaceutický kšeft. Proto požadujeme, aby si občané a zejména pacienti mohli sami pro sebe vypěstovat dostatečné množství konopí doma. Tento krok by neulevil jen strádajícím pacientům a systému veřejného zdravotního pojištění, ale i našim přeplněným věznicím, kde si za tento bezvýznamný prohřešek odpykává svůj trest řada občanů,” uzavírá pirátský poslanec Tomáš Vymazal.

[zdroj zde]

Šest let za pěstování konopí, projednání samopěstební novely Pirátů poslanci odmítli (22. 4. 2020)


Ústavní soud v pátek 17. dubna nevyhověl muži, který pěstoval konopí pro výrobu mastí, a potvrdil tak rozsudek šest let vězení nepodmíněně. Pirátská strana dlouhodobě bojuje za regulovanou legalizaci konopí pro dospělé občany ČR, jelikož represivní přístup a přísné trestání činů bez oběti (tzv. victimless crimes) je kontraproduktivní. V úterý proto poslanec Pirátů Tomáš Vymazal navrhnul zařadit projednání novely zákona o návykových látkách, který však poslanci zamítli, přestože by znamenal přínos několika miliard do státního rozpočtu.

Ústavní soud v pátek 17. dubna potvrdil šestiletý trest za pěstování konopí a přechovávání sušiny pro jinak bezúhonného občana. V rámci tohoto případu navíc nebyla potvrzena distribuce. Již před dvěma lety jsme se mohli setkat s podobně přísným trestem v případě Tomáše Houfka, který dostal za pěstování výrazně menšího množství konopí než v tomto případě trest osm let nepodmíněně.

V situaci, kdy je samopěstování a zpracování konopí kriminalizováno, se nevyhnutelně stávají případy, v nichž jeden člověk riskuje dlouhá léta vězení, aby pro ostatní členy komunity konopí vypěstoval, či z něj dokonce vyrobil extrakt nebo mast. Piráti již více než sedm let bojují právě za regulovanou legalizaci samopěstování a zpracování konopí pro osobní potřebu.

„Tato změna by nejen ulehčila přetíženému vězeňskému systému, ale zároveň bychom přestali postihovat za trestné činy bez oběti jinak bezúhonné občany, kteří se tak mohou zcela zbytečně dostat do spirály recidivy,“ komentuje situaci pirátský poslanec Tomáš Vymazal.

„V návaznosti na současnou situaci Piráti apelují na Poslaneckou sněmovnu, aby konečně umožnila změnu systému, v němž posíláme občany, kteří se neprovinili ničím jiným než pěstováním a zpracováním rostliny, do vězení. Konkrétně jsme žádali o předřazení naší novely, která by umožnila každému dospělému člověku vypěstovat a zpracovat pět rostlin konopí,“ dodává garant programového bodu Psychotropní látky Jana Michailidu.


[zdroj zde]

Chceme funkční testy střízlivosti, říká pirátský poslanec Tomáš Vymazal (13. 4. 2020)


Když vás na cestě zastaví policie, může vám chtít udělat test na drogy. Současné testy dokáží s pochybnou mírou správnosti prokázat pouze obecné užití psychotropní látky v nedávné minulosti. Výsledky tak nemusí vůbec souviset s tím, zdali je řidič schopen vozidlo řídit, či ne.

„Stěrový test se dělá tak, že vám policista stěrem odebere vzorek potu z čela nebo vzorek slin z ústní dutiny. Když mu pak vyskočí, že je test pozitivní, bere to tak, že nesmíte řídit, protože jste pod vlivem psychotropních látek. A to vůbec nemusí být pravda. Dnes používané testy totiž detekují jen neaktivní metabolity, jejichž přítomnost nutně nedokládá psychické ovlivnění,” popisuje pirátský poslanec Tomáš Vymazal a dodává: „Řidiči se samozřejmě často brání, že pod vlivem prostě nejsou a chtějí jít na odběr krve. Jenže než přijdou výsledky a než se vyřeší přestupkové řízení, může to zabrat třeba až 3 měsíce. Po celou dobu nemáte řidičák. I když se na konci celého procesu ukáže, že jste nevinní, časové manko už vám nikdo nenahradí. Třeba pro malé živnostníky to může být i likvidační.”

Piráti dlouhodobě podporují výzkumné projekty na území ČR, které realizuje například Centrum dopravního výzkumu či Národní ústav duševního zdraví. Tyto organizace vyvíjejí metody, které dokáží správně posoudit střízlivost řidiče za relativně krátký čas. Jedná se například o testování simulací ve virtuální realitě. Simulace dokáže kompetentně vyhodnotit řidičovu způsobilost k jízdě bez ohledu na příčinu. 

„Tento způsob testování by umožnil řešit situace, kdy je řidič dlouhodobě například pod vlivem léků ovlivňujících pozornost, ale už na ně má vybudovanou toleranci - tedy je schopen řídit. Vysazení těchto léků by pak paradoxně mohlo vést k jeho nezpůsobilosti. Pravidelný uživatel léků by v případě stěrového testu či odběru krve vyšel jako nezpůsobilý. V případě simulace, která sleduje schopnost řídit vozidlo, by byl výsledek testu však opačný.

Stát, konkrétně pak Ministerstvo vnitra a Ministerstvo dopravy, by měly investovat do výzkumu, který na silnicích zavede testování hodné 21. století. Je totiž úplně běžné, že si zodpovědný pracující člověk večer pro relaxaci zapálí joint. Ráno jej zcela bdělého a způsobilého řídit zastaví na cestě do práce policie a kvůli pochybné stěrové metodě ho připraví o řidičské oprávnění, i když pro to neexistoval žádný bezpečnostní důvod. To, že Piráti usilují o regulovanou legalizaci psychotropních látek, neznamená, že chceme, aby lidé pod jejich vlivem řídili. Upozorňujeme, že stěrové testy mohou jako způsobilého vyhodnotit i člověka, který psychotropní látku právě užil. Simulaci ve virtuální realitě naproti tomu zkrátka neoklamete,” uzavírá Vymazal. 


[zdroj zde]

Budoucnost konopné legislativy za přispění expertů? Piráti říkají ano! (17. 9. 2019)


Piráti otevřeli ve Sněmovně debatu o současném rámci a budoucím vývoji právní úpravy v oblasti konopí. Diskuze se netýkala jen novely umožňující rekreační využití, kterou předložili Piráti už v minulém roce, ale rovněž léčebného využití a případné komerční legislativy. 

Piráti pokračují ve snahách o nápravu konopné legislativy. Z toho důvodu pozvali ke kulatému stolu experty z řad lékařů s praktickými zkušenostmi a zástupce pacientů či komerčních subjektů. Při této příležitosti zároveň založili expertní skupinu, která se bude zabývat budoucími výzvami konopné legislativy.

„Naše dosavadní snahy o posun v konopné legislativě se dosud u vlády nesetkaly s pozitivní reakcí. Doufáme, že prostřednictvím rozvoje spolupráce s odborníky budeme schopni přesvědčit premiéra Babiše a ostatní zástupce vlády, kteří tak rádi deklarují, že jejich představa řízení země předpokládá právě aplikaci názorů expertů,“ komentuje pirátský poslanec a expert na problematiku konopí Tomáš Vymazal.

„Chceme, aby se stala transparentní tvorba legislativy a strategických dokumentů s přispěním odborníků a široké veřejnosti běžnou praxí. Tento postup budeme v budoucnu aplikovat například i na oblast prevence a minimalizace rizik,“ dodává garant programového bodu Psychotropní látky Janka Michailidu.

Členy expertní skupiny budou mimo jiné i Radovan Hřib z Fakultní z Nemocnice u Sv. Anny, advokát z advokátní kanceláře Havel & partneři František Korbel či například bývalý ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Martin Beneš a další.


[zdroj zde]

Pokuty za držení omamných látek nemohou nahradit prevenci, komentuje policejní akce poslanec Vymazal (21. 8. 2019)


Policie ČR a Celní správa nasadila během uplynulých dvou týdnů stovky svých zaměstnanců kvůli kontrolním akcím na hudebních festivalech Hip Hop Kemp a Let It Roll. Novinkou byla tento rok také přítomnost chromatografu a akademiků z Ústavu chemie ochrany životního prostředí VŠCHT Praha, kteří testovali složení zabavených rekreačních psychotropních látek.

“Škoda jen, že jsou nové technologie využívány k rozšiřování repertoáru represivních opatření, a ne k ochraně veřejného zdraví, například k testování psychotropních látek v kontextu harm reduction,” komentoval situaci poslanec Pirátů Tomáš Vymazal, který je expertem strany na drogovou problematiku.

„Během obou zmíněných festivalů bylo zkontrolováno přes 9 tisíc osob a více než 7 tisíc vozidel. V 316 případech policie zaznamenala držení malého množství omamné a psychotropní látky. Těchto 316 lidí se prohřešilo tedy pouze tím, že si do areálu hudebního festivalu vzali psychotropní látku v malém množství. Represe tedy byla ve větší míře aplikována vůči lidem, kteří měli u sebe psychotropní látku pravděpodobně pouze pro osobní potřebu, a to i přesto, že je Česká republika známá svou pokrokovou legislativou, která netrestá užívání psychotropních látek. Z hlediska koncepčního řešení drogové problematiky by bylo efektivnější informovat účastníky o zásadách bezpečnějšího užívání všech psychotropních látek i jeho potenciálních rizicích,“ popisuje další možný přístup Jana Michailidu, garant programového bodu Psychotropní látky.

„Pro policii se jedná o levné body, ale přínos takových akcí je z dlouhodobého pohledu minimální. Příští rok budou návštěvníci jen o něco vynalézavější a černý trh mezitím vesele bují dál,“ říká Vymazal.


[zdroj zde]

Sněmovna odmítla plné poskytnutí úhrad konopí těžce nemocným (21. 6. 2019)


Poslanecká sněmovna dnes ve třetím čtení schválila vládní novelu zákona o léčivech zavádějící takzvaný lékový záznam. V rámci této novely byla však poněkud nesystémově řešena i otázka úhrady konopí pro léčebné použití ze zdravotního pojištení. Pozměňovací návrhy poslance Pirátů Tomáše Vymazala, které měly léčbu konopím zpřístupnit těžce nemocným pacientům, však Sněmovna odmítla.

„Vládní návrh, který dnes Sněmovna přijala, počítá s 90 procentní úhradou třiceti gramů léčebného konopí. Každý další gram si pacient plně uhradí z vlastních prostředků. Pro pacienty s vybranými diagnózami tento zákon nic neřeší a náklady na konopí je budou i nadále nepřiměřeně zatěžovat. Třicet gramů konopí je pak nedostatečné množství pro některé způsoby aplikace, jako je například užívání konopného extraktu v kontextu paliativní péče,” komentuje situaci poslanec Vymazal a dodává: „My jsme navrhovali stoprocentní úhradu lékařem předepsaného množství, stejně jako je tomu u jiných léků. To ale neprošlo zřejmě kvůli tomu, že nebylo cílem pomoci pacientům, nýbrž co nejlevněji nahrát politické body.”

Piráti dlouhodobě poukazují na to, že je velice nestandartní, aby byla definice úhrady konopí v zákoně. O úhradě léků totiž běžně rozhoduje Ministerstvo zdravotnictví formou vyhlášky. Tento bezprecedentní případ vzbuzuje velké pochybnosti a dosud jej nikdo z navrhovatelů uspokojivě nevysvětlil.

„Pacienti, v rámci jejichž léčby je konopí relevantní, jsou velmi často například invalidní důchodci, kteří se potýkají kromě jiného také s nedostatkem finančních prostředků. Příjde nám zcela nežádoucí, aby byly již tak znevýhodněné skupiny obyvatel dále šikanovány nevhodně navrženou legislativou. Přijaté parametry zákona je navíc mohou motivovat k setrvání u méně účinných léčiv s řadou vedlejších účinků, které však pojišťovny hradí ze sta procent,” reaguje garant pirátského programového bodu Psychotropní látky Jana Michailidu.

[zdroj zde]